Dinehiran Pharmaceutical Company

Scientific Articles

اثر ژل 5 درصد اسانس درخت چای( tea tree oil) در موارد خفیف تا متوسط آکنه ولگاریس(جوش صورت )

پیدا کردن درمان موثر برای آکنه(جوش صورت) که توسط بیماران به خوبی تحمل شود چالش برانگیز بوده است. یک مطالعه اثر اسانس درخت چای را در درمان آکنه ولگاریس(جوش صورت) پیشنهاد می کند. هدف: برای تعیین اثرات اسانس درخت چای در موارد خفیف تا متوسط آکنه ولگاریس(جوش صورت). روش ها: این آزمایش یک مطالعه بالینی رندوم در 60 بیمار با مشکل خفیف تا متوسط آکنه ولگاریس (جوش صورت ) بود. آنها به طور رندوم به دو گروه تقسیم شدند و 30 نفر با اسانس درخت چای و 30 نفر دیگر با دارونما تیمار شدند آنها برای یک دوره 45 روزه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: تفاوت قابل توجهی بین ژل حاوی اسانس درخت چای و دارونما ملاحظه شد. بر اساس معیار تعداد کل ضایعات آکنه(جوش صورت) و معیار شدت آکنه (جوش صورت) ، به ترتیب ژل حاوی 5 درصد اسانس درخت چای 3.5 برابر و 5.75 برابر موثرتر از دارونما بود.

نتیجه نهایی: اسانس درخت چای بطور موضعی در درمان خفیف تا متوسط آکنه ولگاریس (جوش صورت) موثر است.