موارد مصرف :

پماد گیاهی کالاندولا علاوه بر دارا بودن خاصیـت ضد التهـاب جلدی، با تسریع در عمل گرانولاسیون و تحریک تشکیل سلولهای جدید، موجب ترمیم و التیــام پوستهای حساس و ملتهب شده، گردش خون را بهبود بخشیده و پوست را تقویت می کند و با دارا بودن این خواص در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1 – درماتیت آلرژیک و درماتیت ناشی از پرتودرمانی
2 – سوختگی های ادراری نوزادان
3 – آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و بریدگیهای سطحی
4 – خشکی و ترک های پوست
5 – گزیدگی حشرات
6 – پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی
-7 سوختگی با اجسام داغ و یا بخار آب جوش

اجزاء و مواد موثره :

پماد گیاهی کالاندولا دارای 2 درصد عصاره اختصاصی تهیه شده در دینه ایران از گلهای.Calendula off (حاوی کاروتنوئیدها، فلاونوییدها، ساپونوزیدها، کالندین، تانن، موسیلاژ و اسانس) ، موم طبیعـی زنبور عسل و روغن گیاهی اسـت. هر 100 گرم پماد گیاهی کالاندولا دارای 35 میلی گرم فلاونویید بر مبنای روتین می باشد .

اثرات درمانی و فارماکولوژی :

فلاونوییدهای موجود در عصاره گیاه کالاندولا مانند آپی ژنین با بلوکه کردن مسیر آراشیدونیک اسید باعث مهار فسفولیپاز A و مهار مسیـرهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیـژناز شده و به این ترتیب اثر ضد التهابی خود را اعمال کنند. تری ترپنوییدهـای موجـود در این گیـاه مانند فـارادیول -3 میریستیک اسید استر و فارادیول -3 پالمتیک اسید استر و تاراگزاسترول دارای اثرات ضـد التـهاب و اِدم موضعـی بـوده و ایـن اثـر قابـل مقایسـه با اینـدومتاسـین مـی باشـد .

کاروتنوییدهای کالاندولا مانند فلاوگزانتین و لوتئوگزانتین و لیکوپن با اثر آنتی اکسیدانی خود باعث از بین بردن رادیکالهای آزاد شده و کمک به بهبود زخمها می کنند .همچنین این ترکیبات همراه با تانن موجود در گیاه در پیشگیری و بهبود حالت سرخی،ورم و دردناشی از آفتاب سوختگی که در اثر اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود موثر گزارش شده است . عصاره کالاندولا از طریق تنظیـم فعالیت پیش التهابی سیتوکین ها و مهار آنزیم سیکلواکسیژناز به صورت موضعی پاسخ التهابی بعد از تروما را کاهش داده و از طرفی با افزایش کلاژن هیدروکسی پرولین و هگزوزامین موجب بهبود گرانولاسیون و بازسازی بافت آسیب دیده و بهبود زخـم ها می شـود .

در یک مطالعه کارآزمایی بالینی نشان داده شده که پماد کالاندولا ی دینه از نظــر کاهش شدت درماتیـت ناشـی از پرتـودرمانـی دارای اثـر معـادل کورتیـکواستروییـدها بـوده و در عیـن حـال فـاقد عـوارض جانبی دراز مدت آنهـا مـی باشد و مـی توان از آن جهــت پیشـگیری از درماتیت حـاد ناشـی از اشـعه درمانی استـفاده کرد . در بررسـی کارآزمایـی بالینـی دیگر در بیمارسـتان لولاگر تهـران بر روی زنان نخست زا، نتیجه گرفته شد که پماد گیاهی کالاندولای دینه در کاهش شدت درد زخم اپی زیوتومی و میزان نیاز به مسکن، به مقدار قابل توجهی موثرمی باشد.
در مطالعه ای دیگر معلوم شد که پانسمان زخم بستر با پماد گیاهی کالاندولا، پس از شستشو با سرم  نمکی و خشک کردن آن، به میزان قابل توجهی باعث درمان زخم های فشاری می گردد.

دستور مصرف :

پس از تمیز کردن پوست، مقدار کافی از پماد، روزی چند بار بر روی پوست مالیده شود.

تداخلات دارویی :

هیچگونه گزارشی در مورد تداخل اثر این پماد با سایر داروها وجود ندارد.

عوارض جانبی :

به ندرت واکنش های حساسیتی مشاهده می شود.

موارد منع مصرف :

پماد گیاهی کالاندولا ، پمادی اختصاصا گیاهی با پایه ای از مـوم طبیعی زنبـور عسـل اسـت که برای استفاده از آن موارد منع مصرف ، احتیاط و هشدار خاصی تا کنون ذکر نشده است .

مصرف در بارداری و شیردهی :

منعی ندارد .

نکات قابل توجه :

اقبال عمومی از پماد گیاهی کالاندولای دینه موجب شد تا کرم ها و پماد هایی با مجوز و بی مجوز، با نامهای مشابه کالاندولا در طرح و رنگ سفید و نارنجی و حتی با اطلاعـات و نوشته های مشـابه کالاندولای دینه، وارد بازار بشوند ولی به دلیل اختلاف فرمولاسیون و نوع عصاره به کار رفته در این نمونه های تقلید شده، نارضایتی بسیاری از مصرف کنندگان را فراهم آورده است، خواهشمند است به هنگام تهیه پماد گیاهی کالاندولای دینه به نام و علامت تجاری دینـه توجه فرمایید. این پماد علاوه بر تیوب های 15گرمی، در تیوب های 30 گرمی نیز تولید شده تا در مصارف بالاتر همانند ادرارسوز اطفـال، با هـزینه مناسـب تر در اختیـار مصرف کننده قرار گیرد.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود .
شماره ثبت دارو :  0370479924043476 گرمی15
شماره ثبت دارو :  2558289173390021 گرمی 30

References:

1- Chandran ,P.K., & katton, R. (2008) . Effects of calendula officinalis flower extract on acute phase proteins , antioxidant
defense mechanism and granuloma formation during thermal burns . J.clin. Biochem . Nutr . Vol.43 : 58-64 .
2- Blumenthal , M.(Ed).(2003).Brinckmann , J.& wollschlaeger , B., The American Botanical council , the ABC clinical guide
to herbs , 55 .
3- Bruneton, J.;Pharmacognosy, Paris,(1995).
4- British Herbal Pharmacopoeia; (1983) 44-45.
5- VIDAL: 71 edition, Edition du Vidal, (1995) Paris, 1081.
6- PDR for herbal medicine , Fourth ed.(2008) , 559 – 562 .

7 -فتوحی و همکاران، مجله پزشکی دانشگاه تهران، خرداد 1386، شماره 3 ، جلد 65، صفحات23-29 پمـاد کالاندولا و بتامتـازون والـرات در پیشگـیری از درماتیت حاد ناشی از پرتو درمانی
8 -فرشته جهدی و همکاران، فصل نامه افق دانش، بهار92، شماره 1، دوره19، اثر گیاه صبر زرد و گل همیشه بهار بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومـی در زنان نخست زا
9 -اسماعیلی و همکاران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تیر92، شماره 102، سال بیست و سوم، بررسی تاثیر پماد کالاندولا بر بهبودی زخم فشاری

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پماد گیاهی کالاندولا”

Your email address will not be published. Required fields are marked *