Dinehiran Pharmaceutical Company

Tag: دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس ، هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

حضور شرکت دینه در هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی و با همکاری سازمانها و موسسات مرتبط در روزهای 4 و 5 اردیبهشت ماه1398 در تهران، دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. محورهای کنگره در خصوص گیاه شناسی، فیتوشیمی و بیوشیمی، کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی، دامپزشکی، صنعت...